AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Vissa händelser i arbetsmiljöarbetet genererar ärenden som är av sådan karaktär att de lämpligen handläggs som en arbetsorder i underhållssystemet. Idhammar har därför utvecklat en integration mot detta system.

Idhammar fångar händelser i IA-systemet från AFA och skapar arbetsorder. När arbetet är utfört och avrapporteras återförs denna information till IA-systemet.

Pilotprojekt har genomförts på Ovako Sweden och Siljan Timber.

IA-systemet benämns MIA, SIA, LIA etc. beroende på industri.

Kategori:

Tags:

Kommentarsfunktionen är stängd