Idhammar Support


Rutiner för support och tekniska frågor

Vi växer och får fler och fler kunder. Vi är dessutom certifierade enligt ISO 9001 och ISO27001. Detta tillsammans gör att vi måste bli lite mer strikta kring hanteringen av alla supportärenden och andra tekniska frågor.

Data från systemet visualiseras

Från och med 1 augusti 2019 skall alla supportfrågor och andra tekniska ärenden ställas till vår centrala Help Desk. På detta sätt blir alla ärenden loggade, får ett datum och tilldelas en resurs som kan utföra arbetet. Vår ambition är att detta skall öka säkerheten i arbetet och därmed kvaliteten för er som kunder.

Kontaktvägar

I första hand skall ärenden registreras i vår portal för kundärenden.

Alla kunders huvudkontakt har fått detaljer för anslutning och inloggning till detta. Om ni saknar det kan ni få det på nytt från Help Desk.

I andra hand skickar man e-post till help.desk@idhammarsystems.com.

Är det ett akut ärende där systemet är obrukbart kan man även ringa till Help Desk på telefonnummer +44 117 920 9401.

Innehåll i ett supportärende

Alla supportärenden behöver innehålla viss grundinformation för att vårt arbete skall bli så snabbt som möjligt och med bra kvalitet.

  • Vilket system gäller det (exempel: Test/Live, Idhammar/Terema, klient, mobil, webb, rapport, monitor, OEE, operatörspanel etc)?
  • Vilken modul i systemet (exempel: arbetsorder, ronder, analys, förråd, inköp etc.)?
  • Vilken specifik funktion (exempel: förrådsretur, kreditfaktura, atteststege, kontosträng, rondaktivitet, checklista etc.)?
  • Hur yttrar sig felet?
  • Finns det felmeddelanden?
  • Bifoga om det går skärmbilder som visar funktion, hur felet yttrar sig samt eventuella felmeddelanden.
  • Kontaktperson hos er med e-post och telefonnummer.
  • Prioritet: A- Systemet eller en viktig funktion kan inte användas, B- Systemet kan användas med stora begränsningar, C-Felet stör eller irriterar, D-Ingen påverkan på funktionen (översättning eller kosmetiskt)
  • Begärt datum: När anser ni att problemet skall vara åtgärdat.